Hai tấn chanh leo Việt Nam sắp sang Úc

Tiếp nối thành công của sầu Ri6, vải thiều, sấu, Việt Nam tiếp thị 2 tấn chanh leo sang Úc.