Tây Ninh: Kinh tế phục hồi và phát triển mạnh

Theo kết luận của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh có nhiều khởi sắc, phục hồi tích cực sau dịch Covid-19 và đạt nhiều kết quả quan trọng.