Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu

Năm 2021, công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp, các chủ đầu tư quan tâm hơn đến trình tự thủ tục đấu thầu hiện hành, kinh nghiệm và nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đấu thầu được nâng lên, chất lượng công tác đấu thầu ngày càng cao.

Liên kết hữu ích