Tháng 5.2020: Doanh thu vận tải và thương mại dịch vụ bắt đầu tăng

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải của Tây Ninh trong tháng 5.2020 ước đạt 199,16 tỷ đồng, tăng 33,79% so với tháng trước.