Phát triển thương mại giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 11.1, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch số 98/KH-UBND tỉnh về Chiến lược “Phát triển thương mại giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045".