Công chứng viên không đưa vào lời chứng nội dung gì?

Công chứng viên phải soạn thảo lời chứng phù hợp nhưng không được đưa vào những nội dung nhằm trốn tránh, giảm bớt trách nhiệm của mình...