[Longform] Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2024): “Món quà quý nhất đối với tôi là những báo cáo thành tích thi đua ái quốc”

[Longform] Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2024): “Món quà quý nhất đối với tôi là những báo cáo thành tích thi đua ái quốc”

[Longform] Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2024): “Món quà quý nhất đối với tôi là những báo cáo thành tích thi đua ái quốc”

[Longform] Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2024): “Món quà quý nhất đối với tôi là những báo cáo thành tích thi đua ái quốc”

[Longform] Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2024): “Món quà quý nhất đối với tôi là những báo cáo thành tích thi đua ái quốc”