35 năm, Tân Châu không ngừng phát triển

35 năm, Tân Châu không ngừng phát triển
35 năm, Tân Châu không ngừng phát triển
35 năm, Tân Châu không ngừng phát triển
35 năm, Tân Châu không ngừng phát triển
35 năm, Tân Châu không ngừng phát triển
35 năm, Tân Châu không ngừng phát triển

Bài, ảnh: Thành Huỳnh Ðức

Thiết kế: Ngọc Trâm