4 chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 04/2022

Cập nhật ngày: 31/03/2022 - 17:18

4 chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 04/2022 (từ ngày 01 - 10/4/2022):

1. Quy định định mức chi xúc tiến, quảng bá du lịch từ NSNN

Thông tư 12/2022/TT-BTC hướng dẫn nội dung và mức chi từ NSNN để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch có hiệu lực từ ngày 09/4/2022.

Theo đó, một số định mức chi được quy định đơn cử như:

- Chi thanh toán công tác phí cho đối tượng được cử tham gia các chương trình xúc tiến du lịch ở nước ngoài: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012.

- Chi tổ chức các cuộc thi trong nước tìm hiểu, sáng kiến về xúc tiến, quảng bá du lịch nhằm khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam do Quỹ tổ chức:

+ Biên soạn đề thi và đáp án (nếu có): Mức tối đa 1.000.000 đồng/đề thi;

+ Bồi dưỡng chấm thi, Ban giám khảo cuộc thi, xét công bố kết quả thi: Mức tối đa 500.000 đồng/người/buổi;

+ Bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức, thư ký cuộc thi: Mức tối đa 350.000 đồng/người/buổi;...

2. 04 nguyên tắc thực hiện nghi lễ đối ngoại

Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại (NLĐN) có hiệu lực từ ngày 10/4/2022.

Theo đó, nguyên tắc thực hiện NLĐN được quy định như sau:

- Cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện NLĐN phải tuân thủ các quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật và thông lệ quốc tế.

- Việc tổ chức NLĐN phải được thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống chính trị bao gồm các cơ quan Đảng và Nhà nước, phục vụ yêu cầu chính trị, đối ngoại của Đảng và Nhà nước, khẳng định được vị thế và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị Việt Nam.

- Cơ quan chủ trì kiến nghị các biện pháp NLĐN trên cơ sở đối đẳng, có đi có lại; chú trọng xử lý các khác biệt giữa hệ thống chính trị, phong tục, văn hóa Việt Nam với hệ thống chính trị, phong tục, văn hóa nước khách.

- Các trường hợp đặc biệt thực hiện theo đề án riêng và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

3. Quy định nội dung Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước

Thông tư 10/2022/TT-BTC quy định Báo cáo tổng hợp (BCTH) thông tin tài chính theo quy ước có hiệu lực từ ngày 01/4/2022.

Theo đó, nội dung và mẫu biểu BCTH thông tin tài chính theo quy ước quy định như sau:

- BCTH thông tin tài chính theo quy ước gồm:

+ BCTH tình hình tài chính theo quy ước;

+ BCTH kết quả hoạt động theo quy ước;

+ Thuyết minh BCTH thông tin tài chính theo quy ước.

- Mẫu BCTH thông tin tài chính theo quy ước được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 10/2022/TT-BTC .

- Giai đoạn BCTH thông tin tài chính theo quy ước được quy định tại các Điều 31, Điều 35, Điều 113, Điều 114, Điều 115 và Điều 116 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

4. Nội dung kiểm tra đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/4/2022.

Theo đó, nội dung kiểm tra tổ chức kinh tế, dự án có vốn ĐTNN đơn cử như sau:

- Tiến độ góp vốn điều lệ, tiến độ giải ngân vốn đầu tư đã đăng ký; tình hình góp vốn pháp định (đối với ngành, lĩnh vực có quy định vốn pháp định);…

- Việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước;

- Việc thực hiện các quy định về lao động, quản lý ngoại hối, môi trường, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và các quy định về pháp luật chuyên ngành khác;

- Tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn ĐTNN;…

Tùy mục đích, yêu cầu của công tác kiểm tra và theo tính chất, đặc điểm của dự án có vốn ĐTNN, nội dung kiểm tra có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các nội dung theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

Nguồn th