BAOTAYNINH.VN trên Google News

5 tháng, tổng thu NSNN ước đạt gần 1.800 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 27/05/2011 - 05:28

(BTNO) – Thông tin từ UBND tỉnh cho biết, ước tổng thu ngân sách trong tháng 5.2011 đạt 272 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt 200 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 12 tỷ đồng, các khoản thu để lại chi ngân quản lý qua ngân sách Nhà nước 60 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng ước đến cuối tháng 5.2011 là 18.249 tỷ đồng, tăng 13,9% so với đầu năm.

Luỹ kế, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 1.789,3 tỷ đồng, đạt 59,6% dự toán (3.000 tỷ đồng) – tăng 42,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 1.287,8 tỷ đồng, đạt 62,5% dự toán – tăng 65,2% so cùng kỳ.

Chi ngân sách ước thực hiện trong tháng 232,4 tỷ đồng, luỹ kế ước thực hiện hơn 982 tỷ đồng – đạt 28,9% dự toán, tăng 10,5% so cùng kỳ. Trong đó chi đầu tư phát triển 93,8 tỷ đồng, đạt hơn 21% dự toán.

Tổng nguồn vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng ước đến cuối tháng 5.2011 là 18.249 tỷ đồng, tăng 13,9% so với đầu năm. Trong đó, vốn huy động 13.768 tỷ đồng, chiếm 75,4% tổng nguồn vốn, tăng 13% so với đầu năm. Đến nay, tổng dư nợ cho vay ước thực hiện 14.673 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Nợ xấu chiếm 1,1% tổng dư nợ.

HY UYÊN