BAOTAYNINH.VN trên Google News

5 vị trí công tác lĩnh vực tài chính phải định kỳ luân chuyển 

Cập nhật ngày: 24/05/2024 - 20:42

Từ ngày 17/6 tới đây, 5 vị trí công tác thuộc lĩnh vực tài chính phải thực hiện định kỳ chuyển đổi. Việc chuyển đổi phải đảm bảo khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị, thực hiện theo kế hoạch công khai.

Theo Thông tư số 27 mới được Bộ Tài chính ban hành, 5 vị trí thuộc lĩnh vực tài chính phải thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác gồm: Phân bổ ngân sách; kế toán, kế toán trưởng; mua sắm công; thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; thẩm định, định giá trong đấu giá.

Các cơ quan theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhằm phòng ngừa tham nhũng.

5 vị trí công tác thuộc lĩnh vực tài chính phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.

Việc chuyển đổi phải đảm bảo khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị, thực hiện theo kế hoạch công khai.

“Không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác vì vụ lợi, hoặc để trù dập công chức, viên chức; không thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu”, thông tư của Bộ Tài chính nêu rõ.

Định kỳ hàng năm, cấp ủy và người đứng đầu cơ quan phải ban hành, công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác. Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu, trường hợp cụ thể, thời gian, biện pháp tổ chức thực hiện, cũng như quyền, nghĩa vụ của người phải chuyển đổi vị trí công tác. Việc rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện trong quý I hàng năm.

Vị trí chuyển đổi vị phải có cùng chuyên môn, nghiệp vụ, từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cơ quan, giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý hoặc giữa các cơ quan trong phạm vi quản lý của chính quyền địa phương.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 2 năm đến 5 năm đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc (không bao gồm thời gian tập sự của công chức, viên chức).

Nguồn TPO