6 tháng đầu năm 2009: Thu, chi ngân sách tăng so cùng kỳ nhưng không đạt dự toán

Cập nhật ngày: 29/06/2009 - 09:33

Việc thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã làm nguồn thu thuế giảm

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm được trên 974 tỷ đồng, đạt 47,9% dự toán năm, tăng 6,57% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 605,4 tỷ đồng, đạt 45,69% dự toán năm, tăng 3,45% so cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu 65 tỷ đồng, đạt 33,34% dự toán năm, giảm 33,25% so cùng kỳ…

Trong 6 tháng qua, tỉnh đã chi ngân sách 929,7 tỷ đồng, chỉ đạt 39,6% dự toán, nhưng tăng gần 28,6% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển: 145,3 tỷ đồng; đạt 45,2% dự toán, tăng 16,8% so cùng kỳ; chi các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135 và dự án trồng mới 5 triệu ha rừng hết 21,1 tỷ đồng, đạt gần 26% dự toán, tăng 52,6% so cùng kỳ…

Việc thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm nguồn thu thuế từ các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu thuế xuất nhập khẩu giảm so cùng kỳ và đạt thấp so với dự toán năm. Thu xuất nhập khẩu giảm một phần còn do thuế thu từ mặt hàng gỗ cao su (chiếm trên 60% số thu của hải quan) giảm.

Trong khi đó, việc phân khai, phân bổ dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc và ngân sách ở một số sở, ngành và UBND cấp huyện, xã còn chậm cũng như việc chậm giải ngân trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học và công nghệ, chương trình mục tiêu quốc gia… đã làm ảnh hưởng đáng kể đến chi ngân sách.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách trong năm 2009, UBND tỉnh đã đề ra một số giải pháp: Tổ chức thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế đúng, đủ theo quy định để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, kích cầu đầu tư và tiêu dùng. Đồng thời, cơ quan thuế và các ngành chức năng phải kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi lợi dụng chính sách ưu đãi, giảm, giãn thuế để thực hiện những hành vi gian lận, gây thất thu thuế; các đơn vị sử dụng ngân sách không bổ sung chi ngân sách ngoài dự toán đầu năm, thực hiện triệt để cắt giảm những khoản chi tiếp khách, tiết kiệm xăng dầu, giảm chi phí cho hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm… gây tốn kém, lãng phí. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ trong việc sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm. Tạm dừng mua sắm ô tô, phương tiện, tài sản khác có giá trị lớn và hạn chế việc mua sắm, sửa chữa trụ sở làm việc; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với ngân sách ở các cấp, các đơn vị dự toán, các ban quản lý dự án đầu tư, các doanh nghiệp Nhà nước… Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước thực hiện tốt việc cải tiến quy trình, thủ tục cấp phát và kiểm soát chi đối với các đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách. Đẩy mạnh công tác kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước, các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.

HOÀNG THI