BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 tháng đầu năm 2009:Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 8%

Cập nhật ngày: 26/06/2009 - 10:03

Công nghiệp tăng 12,5%

Theo báo cáo của Cục Thống kê Tây Ninh, 6 tháng đầu năm 2009, tổng sản phẩm (GDP) trong tỉnh (giá cố định 1994) đạt trên 5.399 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ năm trước (cả nước GDP 6 tháng đầu năm tăng 3,9%). Trước tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới tác động, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trong cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng, đạt được tốc độ tăng trưởng trên thể hiện kết quả bước đầu của việc thực hiện các nhóm giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, ngăn ngừa lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội... các nhóm ngành kinh tế đều có mức tăng trưởng, có nhóm tăng trưởng cao: Nông lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 5,3%; công nghiệp và xây dựng tăng 12,1% (riêng công nghiệp tăng 12,5%); dịch vụ tăng 7,4%.

Trong 8% tăng trưởng, các nhóm ngành kinh tế đóng góp vào tăng trưởng: Công nghiệp-Xây dựng 3,1% (trong đó công nghiệp 2,8%), dịch vụ 3,4%, còn lại nông lâm nghiệp, thuỷ sản 1,5%. Tăng trưởng cao nhất là khu vực Nhà nước 11,4%, ngoài quốc doanh 7,6%, đầu tư nước ngoài tăng 6,7%. Khu vực kinh tế đóng góp tăng trưởng cao nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 4,6%, chiếm tỷ trọng 61% trong tổng sản phẩm; kế đến là kinh tế Nhà nước 2,3%; đầu tư nước ngoài 1,3%; thuế xuất nhập khẩu hàng hoá dịch vụ giảm 0,1%.

Cơ cấu kinh tế 6 tháng đầu năm chuyển dịch đúng hướng: Nông lâm nghiệp, thuỷ sản 28,27%; công nghiệp-xây dựng 26,62%; dịch vụ 45,1%. So với 6 tháng đầu năm 2008 những cơ cấu trên tăng, giảm không đáng kể, dưới 1%.

Giá cả thị trường 6 tháng đầu năm 2009 nhìn chung ổn định, hợp lý, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 6 tháng đầu năm tăng 3,46% (tương ứng 6 tháng đầu năm 2008 tăng 22,26%). Bình quân 1 tháng 6 tháng đầu năm 2009 tăng 0,56% ( 2008 tăng 3,42%).

V.D.Q