BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 tháng đầu năm 2013: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng gần 8 lần so với cùng kỳ

Cập nhật ngày: 26/06/2013 - 07:43
HTML clipboard

Một dự án đang được đầu tư ở Khu liên hợp Phước Đông - Bời Lời

(BTN) - Tính từ đầu năm 2013 đến 15.6.2013, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 162,24 triệu USD và 1.359,21 tỷ đồng, trong đó có 20 dự án (7 dự án nước ngoài, 13 dự án trong nước) được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới.

Đáng chú ý là thu hút vốn đầu tư nước ngoài 6 tháng đạt 162,24 triệu USD, bằng 7,8 lần so với cùng kỳ. Trong đó gồm cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 7 dự án với vốn đăng ký 138,5 triệu USD, tăng 16,7% về số dự án và bằng 12,5 lần về vốn so với cùng kỳ; 9 dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn tăng 54,1 triệu USD; 2 dự án điều chỉnh giảm vốn với vốn giảm 30,36 triệu USD. Như vậy, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 201 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 1.686,75 triệu USD; đã có 166 dự án đi vào hoạt động, 11 dự án đang triển khai xây dựng, 8 dự án chưa xây dựng, 16 dự án dừng hoạt động. Tổng vốn thực hiện đạt khoảng 770 triệu USD, bằng 45,6% so với vốn đăng ký.

Thu hút đầu tư trong nước 6 tháng qua đạt 1.359,21 tỷ đồng, bằng 63,6% so với cùng kỳ. Trong đó, cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 13 dự án với tổng vốn đăng ký 1.248,8 tỷ đồng, bằng 92,9% về số dự án và bằng 61% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 5 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 110,45 tỷ đồng. Luỹ kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 307 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực với vốn đăng ký 36.241,28 tỷ đồng, gồm 161 dự án đã đi vào hoạt động, 51 dự án đang triển khai xây dựng, 89 dự án chưa xây dựng, 6 dự án dừng hoạt động. Vốn thực hiện đạt khoảng 16.000 tỷ đồng, bằng 44,1% vốn đăng ký. Trong 6 tháng qua, tỉnh cũng đã kiểm tra thu hồi giấy chứng nhận đầu tư 13 dự án (3 dự án nước ngoài, 10 dự án trong nước) với vốn đăng ký 5,96 triệu USD và 762,496 tỷ đồng.

Tính riêng ở các khu công nghiệp, khu kinh tế, đến ngày 15.6.2013, vốn thu hút đầu tư mới cả trong và ngoài nước đạt 188 triệu USD và 23 tỷ đồng. Trong đó: cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 8 dự án (7 dự án đầu tư nước ngoài, 1 trong nước) với vốn đăng ký 138,5 triệu USD và 12 tỷ đồng; tăng vốn 5 dự án (3 nước ngoài, 2 trong nước) với số vốn là 49,5 triệu USD và 11 tỷ đồng. Tỉnh đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư 1 dự án có vốn đăng ký 2 triệu USD. Đến nay, có 235 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế với vốn đăng ký 1.333,5 triệu USD và 11.210,8 tỷ đồng; đã có 154 dự án đi vào hoạt động.

Về từng khu công nghiệp cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Khu công nghiệp Trảng Bàng thu hút mới 4 dự án đầu tư (3 đầu tư nước ngoài, 1 trong nước) với vốn đăng ký 13,5 triệu USD và 12 tỷ đồng; tăng vốn 2 dự án 9,5 triệu USD; thu hồi 1 dự án với vốn đăng ký 2 triệu USD. Luỹ kế, hiện có 154 dự án (120 dự án đầu tư nước ngoài, 34 dự án đầu tư trong nước) với tổng vốn đăng ký 470,66 triệu USD và 3.105,3 tỷ đồng; diện tích đất cho thuê là 223,93 ha/265,38 ha. Đã có 124 dự án đi vào hoạt động. Luỹ kế vốn thực hiện ước 332 triệu USD, đạt 51,6% tổng vốn đăng ký.

Khu công nghiệp và dịch vụ Bourbon - An Hoà đã thu hút mới 2 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 21 triệu USD trong những tháng đầu năm nay. Luỹ kế, khu này có 15 dự án đầu tư (8 dự án đầu tư nước ngoài, 7 dự án đầu tư trong nước), vốn đăng ký 38,7 triệu USD và 577 tỷ đồng; diện tích đất cho thuê là 24,32 ha/448 ha. Hiện Khu công nghiệp và dịch vụ Bourbon - An Hoà đã có 8 dự án đi vào hoạt động. Luỹ kế vốn thực hiện đạt 20 triệu USD, đạt 28,3% tổng vốn đăng ký.

Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời cũng đã thu hút mới 2 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 104 triệu USD. Hiện khu này có 8 dự án đầu tư (5 dự án đầu tư nước ngoài, 3 dự án đầu tư trong nước); vốn đăng ký tương đương 604 triệu USD và 616 tỷ đồng; diện tích đất cho thuê là 127,66 ha/1.417 ha; đã có 3 dự án đi vào hoạt động. Luỹ kế vốn thực hiện là 45,5 triệu USD, đạt 7,2% tổng vốn đăng ký.

Khu công nghiệp Chà Là trong 6 tháng qua không có dự án đầu tư mới. Hiện khu này có 3 dự án đầu tư (2 dự án đầu tư nước ngoài, 1 dự án đầu tư trong nước), vốn đăng ký tương đương 98 triệu USD và 70 tỷ đồng; diện tích đất cho thuê là 22,24 ha/32,28 ha; đã có 2 dự án đi vào hoạt động. Luỹ kế vốn thực hiện 90,5 triệu USD, đạt 81,2% tổng vốn đăng ký.

Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài có 1 dự án đầu tư trong nước tăng vốn (tăng 6 tỷ đồng). Hiện toàn khu có 45 dự án đầu tư (2 dự án đầu tư nước ngoài, 43 dự án đầu tư trong nước) với vốn đăng ký 122,13 triệu USD và 6.463,6 tỷ đồng. Đã có 17 dự án đi vào hoạt động. Luỹ kế vốn thực hiện 96,6 triệu USD và 1.050 tỷ đồng. Riêng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát không có dự án đầu tư mới. Hiện có 10 dự án được cấp chủ trương đầu tư với vốn đăng ký 378,96 tỷ đồng nhưng chưa có dự án nào đi vào hoạt động.

Hiện đã có 15 doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích đất công nghiệp đã thuê là 122,23 ha/360,8 ha. Trong đó có 6 dự án đang hoạt động, 4 dự án đang xây dựng, 5 dự án chưa triển khai với vốn đăng ký 27 triệu USD và 1.086,048 tỷ đồng. Vốn thực hiện ước tính 9 triệu USD và 360 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục tiến hành rà soát để xoá quy hoạch, điều chỉnh quy mô diện tích các cụm công nghiệp không có điều kiện thực hiện.

Về phát triển doanh nghiệp, trong 6 tháng có 130 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký là 286 tỷ đồng, giảm 34,7% về số doanh nghiệp và giảm 33% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Đồng thời cũng có 105 doanh nghiệp giải thể với vốn đăng ký 389,6 tỷ đồng, 211 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lỗ chiếm 6,9% so với tổng số doanh nghiệp hiện có. Luỹ kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 3.055 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 17.167,6 tỷ đồng.

ĐÌNH CHUNG