BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 tháng đầu năm: Các nguồn thu đều tăng cao

Cập nhật ngày: 23/06/2011 - 01:59

Trong 6 tháng đầu năm 2011, ước thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.094 tỷ đồng, đạt 69,8% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa được 1.462 tỷ đồng, chiếm 70% tổng thu ngân sách, đạt 70,98% dự toán, tăng 62,85% so cùng kỳ. Tình hình kinh tế của tỉnh những tháng qua phát triển ổn định, các ngành sản xuất kinh doanh dịch vụ hoạt động có hiệu quả nên số thuế phát sinh hằng tháng khá cao, đóng góp nhiều cho việc thu ngân sách Nhà nước của địa phương.

Nông sản, trong đó có mủ cao su “được giá” góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách

Hầu hết các nguồn thu nội địa đều tăng khá: Thu từ công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 462 tỷ đồng, bằng 68,74% dự toán, tăng 72,56% so cùng kỳ. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 137 tỷ đồng, tăng 133,46%. Thu thuế thu nhập cá nhân tăng 58,73%. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước đạt 375 tỷ đồng, tăng 107,05% so cùng kỳ.

Về chi ngân sách, ước 6 tháng năm 2011 chi 1.514 tỷ đồng, tăng 15,34% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 151 tỷ đồng, bằng 50,75% so cùng kỳ; chi thường xuyên 1.069 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 71% tổng chi, tăng 34,02% so cùng kỳ.

* Trong 6 tháng đầu năm, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định và phát triển. Tổng nguồn vốn đến cuối tháng 6.2011 ước đạt 18.650 tỷ đồng, tăng 52,32% so cùng kỳ. Các tổ chức tín dụng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh việc huy động vốn. Ước tính, đến cuối tháng 6.2011, vốn huy động đạt khoảng 14.333 tỷ đồng, tăng 56,85% so cùng kỳ. Bên cạnh nguồn vốn huy động, các ngân hàng thương mại còn sử dụng vốn vay điều hoà trong hệ thống (khoảng 273 tỷ đồng, bằng 11,72% so cùng kỳ).

Hoạt động cho vay 6 tháng qua cũng tăng mạnh. Dư nợ cho vay ước đến cuối tháng 6 đạt 14.596 tỷ đồng, tăng 32,97% so cùng kỳ. Nợ xấu ước khoảng 152 tỷ đồng, giảm 23,83% so cùng kỳ.

DU THI