70 năm bài hát Lên ngàn

70 năm bài hát Lên ngàn
70 năm bài hát Lên ngàn
70 năm bài hát Lên ngàn
70 năm bài hát Lên ngàn
70 năm bài hát Lên ngàn
70 năm bài hát Lên ngàn

Bài, ảnh: Trần Vũ

Thiết kế: Ngọc Trâm