BAOTAYNINH.VN trên Google News

8 khoản phụ cấp giáo viên được nhận và 5 khoản bị cắt bỏ từ 1-7-2024 

Cập nhật ngày: 07/04/2024 - 21:20

Chế độ phụ cấp cho giáo viên sẽ được sắp lại theo tinh thần của Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương. Theo đó, có 8 khoản phụ cấp giáo viên được nhận và 5 khoản sẽ bị cắt bỏ từ 1-7-2024.

Nguồn PLO