BAOTAYNINH.VN trên Google News

8 tháng năm 2009: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội tăng 9%

Cập nhật ngày: 25/08/2009 - 02:35

Theo Cục Thống kê Tây Ninh, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội tháng 8.2009 đạt 1.712 tỷ đồng, tăng 3% so tháng trước. Hầu hết các khu vực kinh tế đều có tổng mức tăng hơn tháng trước (trừ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài) từ 1 đến 4%. Trong đó: khu vực Nhà nước tăng 1,2%; kinh tế tư nhân tăng 3,8% (do doanh thu xăng dầu tăng 1,7% khi giá xăng tăng 500 đồng/lít vào ngày 9.8.2009); khu vực kinh tế cá thể tăng 2,9%; riêng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 16,4%.

Trong tổng mức, doanh thu của ngành kinh doanh thương nghiệp đạt 1.469 tỷ đồng, chiếm gần 86% tổng mức và tăng 3% so tháng trước, tập trung vào ở các nhóm hàng như: xăng dầu tăng 2,1%, lương thực thực phẩm tăng 4,8%; nhóm hàng may mặc tăng 3,2%; do nhu cầu mua sắm tăng trong dịp chuẩn bị tựu trường của học sinh các cấp... cho nên nhóm hàng vật phẩm, văn hoá, giáo dục tăng 5,4%; các hoạt động kinh doanh khác có xu hướng tăng so tháng trước: du lịch lữ hành tăng 8,9%, khách san nhà hàng tăng 4%; riêng dịch vụ tổng mức tương đương so tháng 7.

Tính chung 8 tháng 2009, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện 12.801 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ năm ngoái. Tăng chủ yếu khu vực kinh tế cá thể: với tổng mức 8.552 tỷ đồng, chiếm 67% tổng mức bán lẻ trong toàn tỉnh, tăng 24% so cùng kỳ năm trước (riêng doanh thu ngành thương nghiệp của khu vực này tăng 26%, tập trung ở các nhóm hàng: lưong thực, thực phẩm tăng 25%; hàng may măc tăng 18,56%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 32,5%), cũng trong khu vực kinh tế này doanh thu khách sạn, nhà hàng tăng 19,45%. Ngược lại, kinh tế nhà nước và tư nhân có tổng mức bán lẻ 8 tháng giảm so cùng kỳ (kinh tế tư nhân giảm 4,5%, kinh tế nhà nước giảm 45%), do doanh thu của nhóm xăng dầu giảm, chủ yếu do yếu tố giảm giá (giá xăng dầu tăng 6 lần trong 5 tháng, nhưng bình quân chỉ số giá nhóm xăng dầu 8 tháng năm 2009 vẩn giảm hơn 15% so 8 tháng 2008).

Ngành thương nghiệp có tổng mức bán lẻ cao nhất, chiếm 85% tổng mức bán lẻ toàn tỉnh, với doanh thu 8 tháng gần 11 ngàn tỷ đồng, tăng 7,7% so cùng kỳ năm trước. Các ngành khác còn lại có tỉ trọng tổng mức bán lẻ thấp so tổng mức bán lẻ chung, nhưng tổng mức tăng trưởng đạt khá cao so cùng kỳ: khách sạn, nhà hàng tăng 20%; du lịch lữ hành tăng 24%; dịch vụ tăng 10,2%.

KHÁNH LINH