BAOTAYNINH.VN trên Google News

9 tháng, tổng vốn thu hút đầu tư đạt hơn 290 triệu USD

Cập nhật ngày: 23/09/2013 - 05:40
Tính đến ngày 15.9, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 294,48 triệu USD và 1.798,52 tỷ đồng.

(BTNO)- Theo UBND tỉnh, 9 tháng năm 2013, thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả vượt bậc so với cùng kỳ cả về số dự án và về vốn đầu tư. Đáng chú ý trong quý III là sự gia tăng nguồn vốn đầu tư nước ngoài (chỉ trong quý III đã có 7 dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với vốn 128,8 triệu USD chiếm tỷ lệ 54,4% tổng vốn thu hút mới).

Tính đến ngày 15.9, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 294,48 triệu USD và 1.798,52 tỷ đồng, trong đó có 33 dự án (14 dự án nước ngoài, 19 dự án trong nước) được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới, so với cùng kỳ tăng 10% về số dự án thu hút mới.

Công ty Toyota bảo hành ô tô tại Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới Tây Ninh.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 294,48 triệu USD - bằng 2,7 lần so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 14 dự án với vốn đăng ký 267,3 triệu USD - so với cùng kỳ tăng 100% về số dự án và tăng 9,7 lần về vốn; 13 dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn tăng 57,54 triệu USD; 02 dự án điều chỉnh giảm vốn với vốn giảm 30,36 triệu USD. Luỹ kế, trên địa bàn tỉnh có 206 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 1.816,39 triệu USD; đã có 165 dự án đi vào hoạt động, 11 dự án đang triển khai xây dựng, 14 dự án chưa xây dựng, 16 dự án dừng hoạt động. Vốn thực hiện đạt khoảng 904,2 triệu USD, bằng 50% so với vốn đăng ký.

Thu hút đầu tư trong nước đạt 1.798,52 tỷ đồng - bằng 68,43% so với cùng kỳ, gồm: Cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư mới 19 dự án với tổng vốn đăng ký 1.408,18 tỷ đồng, bằng 82,6% về số dự án và bằng 58,23% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 11 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 390,34 tỷ đồng. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh đến nay 309 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực với vốn đăng ký 36.541,2 tỷ đồng, trong đó có 176 dự án đi vào hoạt động, 51 dự án đang triển khai xây dựng, 74 dự án chưa xây dựng, 8 dự án dừng hoạt động. Vốn thực hiện đạt khoảng 16.000 tỷ đồng, bằng 43,8% vốn đăng ký.

Thu hồi, chấm dứt hoạt động 19 dự án (5 dự án nước ngoài, 14 dự án trong nước) vốn đăng ký 8,56 triệu USD và  901,89 tỷ đồng.

Có 300 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký là 1.099,42 tỷ đồng - so với cùng kỳ tăng 3,4% về số doanh nghiệp và tăng 51% về vốn đăng ký. Có 125 doanh nghiệp giải thể với vốn đăng ký 409,55 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 64,4% về số dự án và giảm 73,8% về vốn. Luỹ kế số doanh nghiệp hiện có trên địa bàn tỉnh là 3.199 doanh nghiệp (trong đó có 245 doanh nghiệp ngừng hoạt động và 93 doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh) với tổng vốn đăng ký 18.172,91 tỷ đồng.

Đã kiến nghị và được Trung ương chấp thuận giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Tây Ninh về địa phương quản lý. Đang tiến hành thực hiện theo kế hoạch của năm 2013 cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới Tây Ninh.

Thành lập mới 03 hợp tác xã. Luỹ kế, có 97 hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân với tổng vốn điều lệ trên 101,4 tỷ đồng; trong đó, có 6.528 tổ hợp tác với tổng số thành viên tổ hợp tác là 159.797 thành viên.

HY UYÊN