93% xã đạt tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới 

Cập nhật ngày: 20/07/2019 - 09:15

BTNO - Đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 74/80 xã đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới.

Thủy lợi là một tiêu chí rất quan trọng về hạ tầng kỹ thuật trong xây dựng nông thôn mới. Hệ thống thuỷ lợi được đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới, là cơ sở để phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đây là một tiêu chí khó bởi yêu cầu đầu tư lớn, liên quan đến các vấn đề dân sinh, kinh tế. 

Kênh tưới trên địa bàn tỉnh.

Khi bước vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có nhiều công trình thủy lợi xây dựng từ lâu nên xuống cấp; một số trạm bơm điện, cống đã vận hành phục vụ sản xuất lâu năm nên hư hỏng, xuống cấp.

Thực hiện tiêu chí số 3 về thủy lợi trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn luôn phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, các xã về xây dựng hướng dẫn thực hiện tiêu chí thủy lợi. Riêng trong giai đoạn năm 2016 – 2018 tỉnh đã đầu tư bê tông hóa 58 tuyến kênh nội đồng do xã quản lý, tổng chiều dài 51km phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã. 

Đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 74/80 xã (chiếm tỷ lệ 93%) đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi. Hệ thống thuỷ lợi trên địa bàn các huyện, thành phố cơ bản đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng, chống thiên tai.

Thời gian tới, Tây Ninh tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu về kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, trong đó ưu tiên một số lĩnh vực như giao thông, thủy lợi, trường học,… Phấn đấu đến năm 2020, 100% số xã đạt tiêu chí về thủy lợi trong Bộ tiêu chí nông thôn mới.

Vũ Nguyệt