Văn hoá Việt Nam trong thế giới phẳng: Nhân tố bảo đảm cho sự phát triển bền vững

Bài 1: Để văn hoá trở thành nguồn lực

Trong thời kỳ hội nhập, văn hoá không chỉ là tài sản để cất giữ, để tự hào mà phải được coi là sức mạnh mềm của đất nước để có thể mở rộng hợp tác và cạnh tranh bình đẳng trên trường quốc tế. Trên ý nghĩa này, đẩy mạnh ngoại giao văn hoá không chỉ dừng ở những hoạt động giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra bên ngoài mà phải có những tính toán dài hơi.

Bài 1: Để văn hoá trở thành nguồn lực
Bài 1: Để văn hoá trở thành nguồn lực

Bài, ảnh: Việt Đông (còn tiếp)

Thiết kế: Ngọc Trâm