BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổ chức lại bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương: Tây Ninh cơ bản đạt mục tiêu

Bài 1: Giảm một đơn vị hành chính cấp xã 

Cập nhật ngày: 27/09/2022 - 23:53

BTN - Đối với cấp xã, tính đến 30.6.2022, có 94 đơn vị hành chính cấp xã (71 xã, 17 phường, 6 thị trấn), giảm 1 xã do sáp nhập Phước Lưu và Bình Thạnh thành xã Phước Bình.

Xã Phước Bình (thị xã Trảng Bàng) được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Bình Thạnh và xã Phước Lưu.

Ngày 25.10.2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sau khi có nghị quyết của Trung ương, ngày 15.3.2018, Tỉnh uỷ Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 65-KH/TU triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, ngày 4.6.2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1311/UBND-NC triển khai Kế hoạch số 65-KH/TU.

“Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kế hoạch số 65-KH/TU, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức các văn bản nêu trên nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong các ngành, các cấp thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả”- văn bản UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ.

TÂY NINH CÒN 94 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Đến hết năm 2021, Tây Ninh cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn các tổ chức bộ máy, tổ chức hành chính. 

Cụ thể, tính đến ngày 30.6.2022, cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh có 20 đơn vị (18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 2 cơ quan hành chính cấp tỉnh), không thay đổi về số lượng so với năm 2017. Về tổ chức bên trong, năm 2017 có 150 phòng, ban, chi cục và tương đương, đến ngày 30.6.2022 còn 110 phòng, ban, chi cục và tương đương, giảm 40 tổ chức (tỷ lệ hơn 26%).

Có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, 108 cơ quan chuyên môn trực thuộc (mỗi huyện có 12 phòng chuyên môn). Đến 30.6.2022, sắp xếp giảm còn 99 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện, bảo đảm số lượng theo đúng quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP (do 9/9 UBND huyện, thị xã, thành phố đã giải thể Phòng Y tế, chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND và UBND huyện).

Đối với cấp xã, tính đến 30.6.2022, có 94 đơn vị hành chính cấp xã (71 xã, 17 phường, 6 thị trấn), giảm 1 xã do sáp nhập Phước Lưu và Bình Thạnh thành xã Phước Bình.

Thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh, từ ngày 1.1.2019 đến ngày 31.12.2020, Tây Ninh thực hiện thí điểm hợp nhất 3 đơn vị trên thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Kết quả, đã giảm 1 lãnh đạo cấp sở, giảm 4 phòng, 2 lãnh đạo cấp phòng, 7 biên chế công chức.

TÁI LẬP 3 VĂN PHÒNG

Thực hiện Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18.9.2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, kể từ ngày 1.1.2021, tỉnh đã thực hiện tổ chức lại Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Số lượng lãnh đạo và phòng chuyên môn của Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được bố trí giữ nguyên như trước khi thực hiện sáp nhập, không làm tăng số lượng lãnh đạo, phòng chuyên môn.

Về thí điểm mô hình mới về tổ chức bộ máy, thí điểm chuyển giao nhiệm vụ cải cách hành chính từ Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh. Chuyển giao nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ Văn phòng UBND tỉnh về Sở Nội vụ; thành lập Ban Tôn giáo - Dân tộc trên cơ sở tổ chức lại Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.

THÍ ĐIỂM CHỨC DANH KIÊM NHIỆM

Việc kiêm nhiệm đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ yếu là các chức danh Bí thư Tỉnh uỷ kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bí thư Huyện uỷ kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Phó Bí thư Huyện uỷ kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; trưởng các Ban Đảng kiêm trưởng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện; Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã (61/94 xã, phường, thị trấn), Phó Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã (30/94 xã, phường, thị trấn), Bí thư Đảng uỷ xã kiêm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (4/94 đơn vị hành chính cấp xã). 

“Việc bố trí kiêm nhiệm chức danh cán bộ giúp giảm đầu mối, tiết kiệm ngân sách Nhà nước và giúp các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng chủ động hơn trong thực hiện chuyên môn, đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp uỷ và hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở; là bước đột phá trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy”- theo đánh giá của UBND tỉnh.

Về biên chế, thực hiện quản lý biên chế công chức và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã được Bộ Nội vụ giao và có ý kiến thẩm định hằng năm, cơ bản đã giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Cụ thể, biên chế công chức năm 2015 được giao 2.010 biên chế; năm 2022 được giao là 1.791 biên chế, giảm 219 biên chế so với năm 2015.

Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 được giao là 19.289 biên chế; năm 2019 được Bộ Nội vụ bổ sung 383 biên chế giáo viên mầm non, năm 2022 được giao 17.197, giảm 2.475 biên chế so với năm 2015.

Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP) Tây Ninh đã giải quyết tinh giản biên chế từ năm 2015 đến 30.6.2022 là 814 người, trong đó cơ quan, tổ chức hành chính 285; tổ chức hội 6; khối doanh nghiệp nhà nước 2; đơn vị sự nghiệp 403; khối Đảng, đoàn thể 118.

GIẢM CẤP PHÓ

Đối với cấp tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 17.6.2021 ban hành Đề án bố trí số lượng cấp phó của người đứng đầu sở và các tổ chức, đơn vị thuộc sở. Số lượng cấp phó tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tại thời điểm hiện nay là 50 người/18 cơ quan chuyên môn (bình quân mỗi cơ quan có 2,77 người/cơ quan chuyên môn).

Có 9/9 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành đề án số lượng cấp phó theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP. Số lượng cấp phó tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tại thời điểm này là 161 người/12 cơ quan chuyên môn/9 huyện, thị xã, thành phố (bình quân mỗi cơ quan có 1,49 người/cơ quan chuyên môn) bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP.

Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập tính đến ngày 30.6.2022 có 626 đơn vị, giảm 114/740 (tỷ lệ giảm 15,41%) so với thời điểm năm 2017. Trong đó, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh năm 2017 có 10 đơn vị, đến 30.6.2022 còn 7 đơn vị.

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh: năm 2017 có 197 đơn vị, đến 30.6.2022 còn 172 đơn vị. 

Đơn vị sự nghiệp thuộc chi cục thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh: năm 2017 có 11 đơn vị, đến 30.6.2022 còn 0 đơn vị.

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện: năm 2015 có 522 đơn vị, đến 30.6.2022 còn 446 đơn vị.

Việt Đông