Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023): Đại đoàn kết - tư tưởng lớn của nhà cách mạng

Bài 2: Đoàn kết, nhân văn, hướng thiện

Bài 2: Đoàn kết, nhân văn, hướng thiện
Bài 2: Đoàn kết, nhân văn, hướng thiện
Bài 2: Đoàn kết, nhân văn, hướng thiện
Bài 2: Đoàn kết, nhân văn, hướng thiện
Bài 2: Đoàn kết, nhân văn, hướng thiện