Văn hoá Việt Nam trong thế giới phẳng: Nhân tố bảo đảm cho sự phát triển bền vững

Bài 3: Hệ giá trị văn hoá của con người Việt Nam

Lịch sử dân tộc và văn hoá Việt Nam đã chứng minh, trải qua hơn 1.000 năm Bắc thuộc và 100 năm cai trị của thực dân Pháp, dân tộc Việt Nam vẫn giành lại được độc lập, vẫn giữ được bản sắc riêng của mình. 

Bài 3: Hệ giá trị văn hoá của con người Việt Nam
Bài 3: Hệ giá trị văn hoá của con người Việt Nam
Bài 3: Hệ giá trị văn hoá của con người Việt Nam

Bài, ảnh: Việt Đông (còn tiếp)

Thiết kế: Ngọc Trâm