Ngày thơ Việt Nam tại Tây Ninh:

Bản hoà âm đất nước

Bản hoà âm đất nước

Bản hoà âm đất nước

Bản hoà âm đất nước

Bản hoà âm đất nước

Bản hoà âm đất nước

Bản hoà âm đất nước

 

Bản hoà âm đất nước

Bản hoà âm đất nước

Bản hoà âm đất nước