Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 14 

Cập nhật ngày: 19/11/2019 - 18:57

BTNO - Sáng 19.11, Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh đã họp thẩm tra về một số nội dung trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX. Ông Mai Văn Hải- Trưởng Ban chủ trì buổi làm việc.

Ông Mai Văn Hải- Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Về dự thảo Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh (đợt 2 năm 2019), tổng diện tích đất lúa được đề nghị chuyển mục đích sử dụng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh là 34,94 ha đất để thực hiện 36 dự án.

Các đại biểu thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết, tuy nhiên đề nghị ngành chức năng cần làm rõ một số nội dung, cụ thể làm rõ hơn số diện tích, khu vực, dự án hoặc công trình nào phù hợp quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt hoặc những diện tích dự án chưa có trong các quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất nhưng phù hợp với định hướng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng đến nay chậm hoặc chưa triển khai thực hiện, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo định kỳ rà soát, xử lý đối với những dự án quá thời hạn quy định tại Khoản 3 Điều 49 của Luật đất đai năm 2013 để điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Về dự thảo Nghị quyết thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020, tổng số dự án được thu hồi đất để thực hiện các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh là 35 dự án, với tổng diện tích đất 525,583 ha.

Đối với dự thảo này, Ban Kinh tế- Ngân sách thống nhất với nội dung trình của UBND tỉnh, nhưng cũng đề nghị ngành chức năng thuyết minh, làm rõ tiến độ triển khai dự án Khu đô thị mới tại phường Ninh Thạnh với diện tích 49,85 ha, hiện chưa có trong Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Tây Ninh. Đề nghị UBND tỉnh căn cứ vào khả năng ngân sách và số lượng diện tích đất cần thu hồi, sớm xây dựng dự toán kinh phí từ ngân sách phục vụ công tác thu hồi đất kịp thời trình HĐND tỉnh quyết định theo quy.

Ban Kinh tế- Ngân sách cũng đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo tập trung nguồn vốn, bố trí đủ nguồn lực, đồng thời sớm thẩm định và phê duyệt giá đền bù, hỗ trợ để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện các dự án, công trình này theo đúng tiến độ, đảm bảo trong kỳ kế hoạch sử dụng đất, hạn chế tình trạng kéo dài thời gian thực hiện làm phát sinh thêm chi phí, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án, gây lãng phí tài nguyên đất, làm giảm hiệu quả sử dụng đất và gây bức xúc cho người dân.

Vũ Nguyệt