Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban KT-XH, HĐND huyện Tân Biên: Giám sát công tác quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện 

Cập nhật ngày: 29/09/2022 - 19:15

BTNO - Ban KT-XH, HĐND huyện Tân Biên tổ chức giám sát tại Phòng Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý hoạt động thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện.

Đang khai thác sử dụng đất làm vật liệu xây dựng.

Từ ngày 1.1.2021 đến nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện cho ý kiến đối với 13 đề án, 3 dự án đầu tư khai thác khoáng sản, Phòng Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến về đánh giá tác động môi trường đối với 2 dự án.

Trên địa bàn huyện hiện có 13 giấy phép khai thác vật liệu san lấp đang hoạt động với diện tích 64,93 ha, trữ lượng khai thác 4.145.924m3. Trên địa bàn huyện không có khu vực tận thu khoáng sản.

Hiện nay có 21 mỏ hết hạn giấy phép khai thác khoáng sản đã có quyết định đóng cửa mỏ. Từ năm 2021 đến nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu giải quyết 5 đơn đề nghị cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Phòng Tài nguyện và Môi trường tổ chức 3 cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất, xử lý vi phạm 2 trường hợp, nội dung vi phạm chủ yếu là khai thác khi giấy phép đã hết hiệu lực.

Hình thức xử lý là phạt tiền 439.712.000 đồng. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh, thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra định kỳ, đột xuất 3 cuộc, xử lý 1 trường hợp.

Ban KT-XH, HĐND huyện giám sát công tác quản lý hoạt động thăm dò khai thác khoáng sản tại Phòng TN&MT huyện.

Từ năm 2021 đến nay, các tổ chức hoạt động khoáng sản hỗ trợ địa phương cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn. Như Công ty TNHH khai thác khoáng sản Thiện Thành xã Tân Phong hỗ trợ sửa chữa tuyến đường nhựa Chót Mạt với chiều dài 1,5km, với kinh phí 100 triệu đồng.

Qua giám sát, Ban KT-XH, HĐND huyện chỉ ra một số nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước; việc chấp hành quy định pháp luật của các tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản (KTKS). 

Đồng thời, Phòng Tài nguyên và Môi trường cần tham mưu cho UBND huyện tập trung chỉ đạo rà soát các quy định còn bất cập trong quản lý nhà nước và hoạt động khoáng sản để kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác của các mỏ khoáng sản trên địa bàn trong huyện; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trường trong hoạt động KTKS.

Cùng với đó, làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan; quan tâm bố trí hỗ trợ kinh phí cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, kinh phí sự nghiệp môi trường cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn sử dụng các nguồn kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả.

Nguyễn Diễn