Kinh tế   Nông thôn mới

Bến Cầu: Phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ 2021-2025

Cập nhật ngày: 01/04/2021 - 18:56

BTNO - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay, huyện Bến Cầu đã đạt 144/152 tiêu chí (đạt 94,7%), bình quân đạt 18 tiêu chí/xã, có 6/8 xã đạt 75% (Long Khánh, Long Phước, Long Thuận, Long Chữ, Lợi Thuận và Tiên Thuận); 2 xã An Thạnh và Long Giang đạt 15/19 tiêu chí.

Huyện Bến Cầu đề ra mục tiêu năm 2021 đạt thêm một xã NTM là xã An Thạnh; một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Long Thuận. Năm 2022 xã Long Giang đạt xã NTM và xã Long Chữ đạt NTM nâng cao.

Hai xã Long Khánh, Long Phước đạt chuẩn NTM nâng cao lần lượt vào các năm 2022, 2023. Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024 là xã Long Thuận và năm 2025 là xã Long Khánh. Huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM vào cuối nhiệm kỳ 2021-2025.

Kim Pha