BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Tập huấn “Nâng cao năng lực và phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em”

Cập nhật ngày: 16/05/2014 - 06:21

Học viên tham dự lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được triển khai các nội dung: Trẻ em và những vấn đề cơ bản của trẻ em; quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; quản lý của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; định hướng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020; công tác lập kế hoạch và thống kê số liệu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

Hướng dẫn ghi chép sổ theo dõi và quản lý trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-LĐTBXH, ngày 6.5.2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chí “Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em”; kỹ năng sơ cấp cứu cho trẻ em khi bị tai nạn thương tích trẻ em; kiến thức và kỹ năng phòng, chống các loại tai nạn thương tích trẻ em thường gặp; triển khai thu thập thông tin, ghi chép sổ theo dõi và báo cáo thống kê về tai nạn thương tích trẻ em.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em để thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông cho người dân chấp hành nghiêm pháp luật về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc trẻ em bị xâm hại, bạo lực, trẻ em bị tai nạn thương tích xảy ra ở địa phương.

Quang Son