Bến Cầu tập trung vào 3 nhóm đối tượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2021 

Cập nhật ngày: 05/03/2021 - 17:05

BTNO - Nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; giảm nghèo, giải quyết việc làm tăng thu nhập, tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội trên địa bàn huyện.

Giai đoạn 2021-2025 dự kiến giải quyết việc làm cho 2.500 lao động và tổ chức 50 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Năm 2021, huyện Bến Cầu dự kiến giải quyết việc làm cho 500 lao động và tổ chức 15 lớp dạy nghề cho 462 lao động nông thôn. Trong đó, nghề nông nghiệp (7 lớp, 210 lao động); nghề phi nông nghiệp (8 lớp, 252 lao động).

Tập trung vào 3 nhóm  đối tượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn năm 2021:

Nhóm 1 là Lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác.

Nhóm 2 là Lao động nông thôn thuộc diện hộ cận nghèo (theo quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ); hộ nghèo chuẩn địa phương (chuẩn nghèo của tỉnh).

Nhóm 3 là phụ nữ, lao động nông thôn khác trong độ tuổi lao động (nữ từ đủ 15-60 tuổi; nam từ đủ 15-62 tuổi), có nhu cầu học nghề, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với ngành nghề cần học; người lao động có hộ khẩu thường trú tại xã; người lao động có hộ khẩu thường trú tại thị trấn đang trực tiếp làm nông nghiệp hoặc thuộc hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi.

Ưu tiên đào tạo nghề cho các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo chuẩn của tỉnh, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất nông nghiệp. Dự kiến sẽ tổ chức tuyển sinh từ ngày 25.1 đến 30.6.2021, tổ chức đào tạo từ tháng 7 đến tháng 11.2021.

Kim Pha