Thời Sự - Chính trị   Đại hội đại biểu toàn quốc Lần thứ XIII của Đảng

Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh được bầu làm Uỷ viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIII

 
 
Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh được bầu làm Uỷ viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIII