Bộ Chính trị: Xây dựng Đông Nam bộ thành vùng phát triển văn minh, hiện đại

Bộ Chính trị: Xây dựng Đông Nam bộ thành vùng phát triển văn minh, hiện đại
Bộ Chính trị: Xây dựng Đông Nam bộ thành vùng phát triển văn minh, hiện đại
Bộ Chính trị: Xây dựng Đông Nam bộ thành vùng phát triển văn minh, hiện đại
Bộ Chính trị: Xây dựng Đông Nam bộ thành vùng phát triển văn minh, hiện đại
Bộ Chính trị: Xây dựng Đông Nam bộ thành vùng phát triển văn minh, hiện đại

Bài, ảnh: Việt Đông

Thiết kế: Ngọc Trâm