Bỏ loại hình hợp đồng lao động thời vụ

Cập nhật ngày: 14/12/2019 - 10:03

BTN - Điều đáng chú ý, so với Bộ luật Lao động hiện hành, Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được thông qua đã bỏ nội dung “hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng”.

Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có nhiều điểm mới, trong đó có quy định bỏ loại hình hợp đồng lao động theo thời vụ (còn gọi là mùa vụ). Nội dung nêu trên được quy định cụ thể tại Điều 20 của Bộ luật Lao động.

Cụ thể, Điều 20 quy định, hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong hai hình thức. Thứ nhất, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, là loại hợp đồng trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Thứ hai, hợp đồng lao động có xác định thời hạn, là loại hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

Khi thời hạn lao động theo hợp đồng có thời hạn hết hạn, nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện theo ba trường hợp. Trường hợp một, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ, lợi ích của hai bên vẫn thực hiện theo hợp đồng đã giao kết (ký kết).

Trường hợp hai, nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết thời hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới, thì hợp đồng đã giao kết theo quy định sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp thứ ba, nếu hai bên ký hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn, thì cũng chỉ được ký thêm một lần. Sau đó, nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn (tức làm việc lâu dài).

Điều đáng chú ý, so với Bộ luật Lao động hiện hành, Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được thông qua đã bỏ nội dung “hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng”. Điều này có nghĩa, kể từ ngày Bộ luật Lao động (sửa đổi) có hiệu lực, chỉ còn hai loại hợp đồng lao động là hợp đồng có thời hạn và hợp đồng không có thời hạn. Loại hình hợp đồng lao động theo thời vụ, có thời hạn dưới 12 tháng hoàn toàn bị loại bỏ.

Bộ luật Lao động (sửa đổi) cũng quy định, hợp đồng lao động có thể được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu về giao dịch điện tử. Khi đó, hợp đồng lao động điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Đối với người lao động cao tuổi (đã hết tuổi lao động theo luật nhưng vẫn làm việc theo nhu cầu cá nhân), Điều 149 của Bộ luật Lao động (sửa đổi) quy định: “Khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thoả thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động có xác định thời hạn”.

Bộ luật Lao động (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1.1.2021.

Đ.V.T