BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Nội vụ: Phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 

Cập nhật ngày: 29/11/2023 - 11:36

BTNO - Ngày 28.11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến 63 điểm cầu địa phương.

Ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Long Giang - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tham dự tại điểm cầu Tây Ninh.

Tham dự tại điểm cầu Tây Ninh có ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến về sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; mục đích, quan điểm xây dựng; nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14.8.2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16.8.2023 của Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và một số văn bản liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10.11.2022. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7.2023, gồm 6 chương, 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; là cơ chế bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thiên Di