Bộ Tài chính: Trả lời kiến nghị của cử tri Tây Ninh về chính sách miễn giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất

Cập nhật ngày: 06/12/2009 - 05:54

Có thể ghi nợ tiền sử dụng đất khi chưa đủ khả năng nộp

Cử tri các tỉnh Tây Ninh kiến nghị: “Đề nghị có chính sách miễn, giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư vì với mức quy định như hiện nay thì người nông dân không có khả năng chuyển đổi sang đất thổ cư để sử dụng lâu dài”.

Tại Công văn số 12281/BTC-CST, Bộ Tài chính trả lời: Căn cứ Nghị định 198/NĐ-CP ngày 3.12.2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì: Người đang sử dụng đất nông nghiệp, nay được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang sử dụng vào mục đích đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất. Đối với đất nông nghiệp được giao không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Tại nghị định nêu trên cũng có quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất. Cụ thể:

Điều 12. Miễn tiền sử dụng đất

- Đất xây dựng nhà ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đất đó đã được sử dụng ổn định trước ngày 15.10.1993 mà còn nợ tiền sử dụng đất.

Điều 13. Giảm tiền sử dụng đất

- Giảm 50% tiền sử dụng đất đối với đất trong hạn mức đất ở được giao của hộ gia đình nghèo. Việc xác định hộ gia đình nghèo do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất sang làm đất ở mà chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước thì được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25.5.2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

HY UYÊN


Liên kết hữu ích