Bộ Tư pháp trả lời cử tri Tây Ninh

Cập nhật ngày: 02/10/2012 - 04:43

Bộ phận công chứng tại UBND phường 2, Thị xã

(BTNO) – Vừa qua, Bộ Tư pháp trả lời một số ý kiến của cử tri Tây Ninh liên quan đến những quy định không thống nhất trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Công chứng về việc chứng nhận hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà, đất, gây khó khăn cho việc thực hiện.

Cụ thể tại khoản 3, Điều 93 Luật Nhà ở thì “hợp đồng về nhà ở phải có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp huyện đối với nhà ở tại đô thị, chứng thực của UBND xã đối với nhà ở tại nông thôn…”. Trong khi đó tại điểm a, khoản 1, Điều 130 Luật Đất đai quy định “hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của Công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất”. Theo quy định tại Điều 23 của Luật Công chứng năm 2006 thì “Tổ chức hành nghề công chứng gồm Phòng Công chứng; Văn phòng Công chứng”. 

Cử tri kiến nghị sửa đổi Điều 126 đến Điều 130 của Luật Đất đai, bỏ Công chứng Nhà nước thành tổ chức hành nghề công chứng; sửa khoản 3, Điều 93 Luật Nhà ở năm 2005 theo hướng bỏ UBND cấp huyện.

Trả lời cử tri Tây Ninh, Bộ Tư pháp cho biết, về cơ bản, Bộ nhất trí với kiến nghị trên vì Luật Công chứng năm 2006 được ban hành sau Luật Đất đai năm 2003, trong đó quy định hai hình thức tổ chức hành nghề công chứng là Phòng Công chứng và Văn phòng Công chứng, có thẩm quyền như nhau; trách nhiệm của công chứng viên như nhau và giá trị pháp lý của văn bản công chứng như nhau. Do vậy, cần sửa các quy định liên quan đến “Công chứng Nhà nước” theo hướng bỏ cụm từ Nhà nước.

Về đề nghị bỏ UBND cấp huyện trong các quy định về cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hợp đồng về nhà ở, chủ trương tách bạch, phân biệt rõ hoạt động công chứng với hoạt động chứng thực đã được quy định rõ trong Luật Công chứng, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25.8.2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19.10.2009 cỉa Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Theo đó, để đẩy mạnh chủ trương xã hội hoá hoạt động công chứng đồng thời tăng cường bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch; tạo điều kiện cho UBND cấp huyện, xã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký, để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản pháp luật, cần sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và các văn bản có liên quan theo hướng quy định rõ trường hợp hợp đồng, giao dịch về đất đai, nhà ở phải có chứng nhận của công chứng theo quy định.

Bộ Tư pháp cũng nhấn mạnh, hiện nay dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đang trong quá trình thẩm định, Bộ Tư pháp sẽ có ý kiến về vấn đề này.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đã trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri Tây Ninh liên quan đến công chứng viên. Cử tri cho biết, tại khoản 2, Điều 6 Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04.01.2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng quy định: Công chứng viên thôi việc theo nguyện vọng hoặc đã nghỉ hưu thì vẫn được giữ chức danh công chứng viên và có quyền tự lập Văn phòng Công chứng như không nói đến người nguyên là Công chứng viên miễn nhiệm do điều động công tác. Điều 15 và Điều 17 Luật Công chứng về người được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập sự hành nghề công chứng: thẩm phán, điều tra viên, kiểm soát viên, luật sư hành nghề 03 năm… Giáo sư, Phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật, thẩm tra viên công chứng, chuyên viên cao cấp, chuyên viên… không có người nguyên là công chứng. Cử tri kiến nghị, tại Điều 15, 17 Luật Công chứng cần bổ sung thêm đối tượng nguyên là công chứng viên.

Theo Bộ Tư pháp, về nguyên tắc, đối với người nguyên là công chứng viên (đã được miễn nhiệm do chuyển công tác khác) thì khi muốn trở lại hành nghề công chứng cần làm thủ tục đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (vì chưa có quy định hạn chế thời hạn giá trị của Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng cũng như tập sự hành nghề công chứng). Bộ Tư pháp sẽ tiếp thu, nghiên cứu vấn đề này, trong trường hợp cần thiết phải bổ sung thì Bộ Tư pháp sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền quy định trong Luật Công chứng.

HY  UYÊN