BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bốn trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán từ 1-7 

Cập nhật ngày: 22/05/2024 - 04:30

Chính phủ vừa ban hành nghị định mới về thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó tiếp tục quy định cụ thể 4 trường hợp phong tỏa tài khoản thanh toán.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2024 thay cho các nghị định đã ban hành, rồi sửa đổi từ 10 năm trước, quy định thanh toán không dùng tiền mặt. Trong văn bản quy phạm pháp luật này có một số nội dung mới về các trường hợp phong tỏa tài khoản.

Cụ thể, tài khoản thanh toán sẽ bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư nếu rơi vào bốn trường hợp sau:

(1) Theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc theo yêu cầu của chủ tài khoản.

(2) Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

(3) Khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có nhầm lẫn, sai sót khi ghi “có” nhầm vào tài khoản thanh toán của khách hàng hoặc thực hiện theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do có nhầm lẫn, sai sót so với lệnh thanh toán của bên chuyển tiền. Số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không được vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót.

(4) Khi có yêu cầu phong tỏa của một trong các chủ tài khoản thanh toán chung, trừ trường hợp có thỏa thuận trước bằng văn bản giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các chủ tài khoản thanh toán chung.

Tài khoản thanh toán có thể bị phong tỏa khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Ảnh minh hoạ: Minh Trúc

Theo Nghị định 52, việc chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán được thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản giữa chủ tài khoản thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; hoặc khi có quyết định chấm dứt phong tỏa của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; hoặc khi đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn trong thanh toán chuyển tiền và khi có yêu cầu chấm dứt phong tỏa của tất cả các chủ tài khoản thanh toán chung hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các chủ tài khoản thanh toán chung.

Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, chủ tài khoản thanh toán và cơ quan có thẩm quyền nếu thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện phong tỏa tài khoản thanh toán trái pháp luật gây thiệt hại cho chủ tài khoản thanh toán thì chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

Nghị định 52/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1-7 tới.

Nguồn PLO