Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Cập nhật ngày: 05/08/2016 - 07:39

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28.4.2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020. Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 952/KH-UBND ngày 29.4.2014 thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18.3.2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 27.4.2015 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12.3.2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia giai đoạn 2015-2016.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh học tập kinh nghiệm sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại Đà Lạt- ảnh N.T.H

Kết quả thực hiện Kế hoạch 952/KH-UBND cho thấy, các sở, ngành đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện, đã đạt được nhiều nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2015 - 2016. Môi trường sản xuất kinh doanh được cải thiện, năng lực cạnh tranh được nâng lên. Năm 2015, số giờ nộp thuế của doanh nghiệp đã giảm thêm được 50 giờ, còn 117 giờ/năm, đạt và vượt so với mục tiêu đã đề ra; thời gian nộp bảo hiểm xã hội từ 108 giờ/năm xuống còn không quá 49,5 giờ/năm; tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng đạt 96,75%; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 94,73%; xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm ít nhất 90% hoàn thuế theo đúng thời gian quy định.

Cơ quan chức năng cũng tiếp lục giảm mạnh thời gian thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu ngang bằng với các nước ASEAN 6 (gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Brunei). Thời gian hàng hoá xuất nhập khẩu giao lưu qua biên giới đạt mức tối đa 13 ngày đối với hàng hoá xuất khẩu, 14 ngày đối với hàng hoá nhập khẩu. Thời gian thực hiện các thủ tục khởi sự kinh doanh tối đa 5 ngày. Thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp tối đa 36 ngày. Thời gian thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp giảm từ 60 tháng hiện nay còn tối đa 30 tháng.

Để tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28.4.2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao nâng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017 và định hướng đến năm 2020, UBND tỉnh đề ra một số yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, mục tiêu và nhiệm vụ chung của tỉnh là phấn đấu cải thiện cả về điểm số và vị trí xếp hạng về môi trường kinh doanh. Các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt tối thiểu bằng trung bình của nhóm nước ASEAN 4 (gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan và Philippines).

Năm 2016, Tây Ninh củng cố, duy trì các kết quả đạt được trong khởi sự kinh doanh, tiếp cận điện năng, bảo vệ nhà đầu tư, nộp thuế và bảo hiểm xã hội, đồng thời phấn đấu nâng điểm trên tất cả các chỉ tiêu; bãi bỏ hoặc đình chỉ áp dụng các quy định về điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, trái quy định của pháp luật; cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh, về quản lý chuyên ngành đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu, phù hợp với thông lệ quốc tế; đơn giản hoá, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Tỉnh cũng phấn đấu đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế trên 3 nhóm chỉ tiêu: hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế. Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 77 ngày (bao gồm cả thủ tục phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, kết nối cấp thoát nước, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng, đăng ký tài sản sau hoàn công...); rút ngắn thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản xuống không quá 14 ngày; thời gian thông quan hàng hoá qua biên giới tối đa 10 ngày đối với hàng hoá xuất khẩu, 12 ngày đối với hàng hoá nhập khẩu; chỉ số tiếp cận tín dụng thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng từ 400 ngày xuống còn tối đa 200 ngày; thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp từ 5 năm xuống còn 2 năm.

Bên cạnh đó, tỉnh đặt mục tiêu giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; thay đổi căn bản phương thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành, thực hiện nguyên tắc quản lý trên cơ sở đánh giá rủi ro, áp dụng rộng rãi thông lệ quốc tế, chuyển căn bản sang hậu kiểm; điện tử hoá thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành; kết nối chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức quản lý, kiểm tra chuyên ngành và với cơ quan hải quan.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Đến năm 2017 đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 4 trên một số chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh thuộc nhóm chỉ số nâng cao hiệu quả (theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới). Chỉ số hiệu lực chính sách cạnh tranh thuộc nhóm 50 nước đứng đầu. Hạn chế rào cản phi thuế quan thuộc nhóm 40 nước đứng đầu. Hoàn thiện chính sách cạnh tranh và nâng cao hiệu quả thị trường hàng hoá và cạnh tranh công bằng. Chỉ số bảo đảm mức lương linh hoạt thuộc nhóm 60 nước đứng đầu. Năng suất, khả năng giữ chân và thu hút nhân tài thuộc nhóm 40 nước đứng đầu. Chỉ số mức độ sẵn có và đầy đủ về dịch vụ tài chính thuộc nhóm 50 nước đứng đầu. Phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất, bao gồm cả thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Mục tiêu đến năm 2020, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đạt mức trung bình của các nước ASEAN 3 trên một số chỉ tiêu thông lệ quốc tế.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2015 cho các doanh nghiệp.

Chỉ tiêu khởi sự kinh doanh thuộc nhóm 40 nước đứng đầu; thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan dưới 70 ngày; thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp dưới 33 ngày; thời gian đăng ký quyền sở hữu, sứ dụng tài sản dưới 10 ngày; bảo vệ nhà đầu tư thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; thời gian nộp thuế là 110 giờ/năm và bảo hiểm xã hội là 45 giờ/năm; thời gian thông quan hàng hoá qua biên giới dưới 36 giờ đối với hàng hoá xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hoá nhập khẩu; tiếp cận tín dụng thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng dưới 200 ngày; thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp tối đa 20 tháng.

UBND tỉnh giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương thực hiện nhằm bảo đảm đạt các mục tiêu đã đề ra. Cụ thể là thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đối mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp, của nền kinh tế. Thúc đẩy xã hội hoá sở hữu và sản xuất kinh doanh, khuyến khích phát triển các hình thức doanh nghiệp cổ phần. Phát triển mạnh doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khuyến khích hình thành doanh nghiệp lớn, thương hiệu mạnh. Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh.

ĐÌNH CHUNG