Cảnh giác trường hợp lợi dụng tổ chức, đơn vị kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 03/04/2020 - 20:14

BTNO - Tổ chức, cá nhân phát hiện trường hợp tương tự báo ngay cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý kịp thời.

Ban Thường trực UB.MTTQVN Việt Nam tỉnh vừa có văn bản gửi UB.MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức thành viên của UB.MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các cơ quan truyền thông về việc hiện nay đã xuất hiện một số trường hợp lấy danh nghĩa cá nhân đến các cơ quan, đơn vị và hộ dân để vận động ủng hộ với mục đích vụ lợi cá nhân, tạo dư luận không tốt trong cộng đồng xã hội. 

Theo đó, Ban Thường trực UB.MTTQVN tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị đề cao cảnh giác, tránh để các cá nhân lợi dụng danh nghĩa Mặt trận để vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. 

Nếu tổ chức, cá nhân phát hiện trường hợp tương tự báo ngay cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý kịp thời, tránh ảnh hưởng đến việc thực hiện Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh trên địa bàn tỉnh.

H.T