Chỉ đạo của UBND tỉnh: Tăng cường các hoạt động phòng, chống lao

Cập nhật ngày: 30/08/2011 - 11:31

Để tăng cường công tác phòng, chống lao trên địa bàn tỉnh ta, ngày 26.8.2011 UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc và phối hợp với sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện thực hiện đồng bộ các hoạt động của Chương trình phòng, chống lao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ tỉnh đến huyện, xã và từng người bệnh nhằm góp phần đánh giá chính xác, hiệu quả của công tác phòng, chống lao. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành Y tế, trực tiếp là Trung tâm phòng, chống lao và bệnh phổi tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác chuyên môn và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; có kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phòng, chống lao.

Diễu hành hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống Lao

UBND cấp huyện cần xem công tác phòng, chống lao là nhiệm vụ chủ yếu trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; đưa chỉ tiêu về công tác phòng, chống lao là một trong những chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống lao tại địa phương. UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội phối hợp với ngành Y tế trong việc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống lao tại hộ gia đình, tại địa bàn dân cư, khu phố. Vận động và kêu gọi các tổ chức từ thiện, các mạnh thường quân, tổ chức y tế tư nhân quan tâm hỗ trợ đến công tác phòng, chống lao của tỉnh nhà.

Công tác phòng, chống lao ở tỉnh ta thời gian qua dù được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, mạng lưới phòng, chống lao được củng cố, chiến lược trị lao có bước chuyển biến tích cực, công tác khám phát hiện và quản lý bệnh lao được thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên công tác này vẫn còn gặp không ít khó khăn. Tây Ninh vẫn còn là một trong những tỉnh có chỉ số dịch tễ lao cao so với cả nước (tỷ lệ bệnh lao các thể hằng năm là 195- 200/100.000 dân so với cả nước là 115/100.000 dân).

PV