Chị Hằng và niềm cảm hứng với áo dài

Chị Hằng và niềm cảm hứng với áo dài
Chị Hằng và niềm cảm hứng với áo dài
Chị Hằng và niềm cảm hứng với áo dài
Chị Hằng và niềm cảm hứng với áo dài
Chị Hằng và niềm cảm hứng với áo dài
Chị Hằng và niềm cảm hứng với áo dài
Chị Hằng và niềm cảm hứng với áo dài
Chị Hằng và niềm cảm hứng với áo dài
Chị Hằng và niềm cảm hứng với áo dài

Bài, ảnh: Vi Xuân

Thiết kế: Ngọc Trâm