Chợ lá- “thương hiệu” của Tây Ninh

Chợ lá- “thương hiệu” của Tây Ninh
Chợ lá- “thương hiệu” của Tây Ninh
Chợ lá- “thương hiệu” của Tây Ninh
Chợ lá- “thương hiệu” của Tây Ninh
Chợ lá- “thương hiệu” của Tây Ninh
Chợ lá- “thương hiệu” của Tây Ninh

Bài, ảnh: Ngọc Diêu

Thiết kế: Ngọc Trâm