BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện “Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030” 

Cập nhật ngày: 24/05/2024 - 10:25

BTNO - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Một người dân sử dụng thuốc lá tại quán cà phê.

Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, kết hợp kiểm soát để từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá, bao gồm việc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL).

Giải pháp chủ đạo được xác định là thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTHTL. Việc này phải được lồng ghép vào các chương trình, chiến lược nâng cao sức khoẻ để tăng cường nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, từ đó thay đổi hành vi sử dụng thuốc lá nơi cộng đồng. Để làm tốt nhiệm vụ này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị quan tâm đến công tác PCTHTL, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và có tính chất liên ngành; đẩy mạnh xã hội hoá, tăng cường sự phối hợp liên ngành, hợp tác hội nhập quốc tế trong PCTHTL phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mục tiêu chung của kế hoạch đề ra là giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá và tiếp xúc thụ động với khói thuốc, nhằm giảm bệnh tật và tử vong do sử dụng các sản phẩm từ thuốc lá gây ra.

Mục tiêu cụ thể: giai đoạn 2024–2025, trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên phải giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá xuống dưới 19,5%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá xuống dưới 0,7%. Tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc phải giảm xuống dưới 25%, tại nhà hàng dưới 60%, tại quán bar và quán cà phê dưới 75%, tại khách sạn dưới 60%. Việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng cần được ngăn ngừa.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên giảm xuống dưới 18%, nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên giảm xuống dưới 0,5%. Tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc giảm xuống dưới 0%, tại nhà hàng dưới 50%, tại quán bar và quán cà phê dưới 60%, tại khách sạn dưới 50%; tiếp tục ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch trên. Theo đó, công tác này cần chú trọng thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc phổ biến, cung cấp thông tin rộng rãi các văn bản pháp luật về PCTHTL trên địa bàn tỉnh, các tài liệu hướng dẫn thực hiện môi trường không khói thuốc; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền và phối hợp liên ngành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về PCTHTL.

Minh Quốc