Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc: Thăm, chúc mừng Báo Tây Ninh nhân ngày 21.6

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc: Thăm, chúc mừng Báo Tây Ninh nhân ngày 21.6

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc: Thăm, chúc mừng Báo Tây Ninh nhân ngày 21.6

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc: Thăm, chúc mừng Báo Tây Ninh nhân ngày 21.6

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc: Thăm, chúc mừng Báo Tây Ninh nhân ngày 21.6

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc: Thăm, chúc mừng Báo Tây Ninh nhân ngày 21.6

Báo Tây Ninh