Chuyển đổi rừng trồng mô hình có cây xà cừ tại Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát 

Cập nhật ngày: 27/11/2020 - 19:34

BTNO - Mới đây, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án chuyển đổi rừng trồng mô hình có cây xà cừ tại Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát. Thời gian thực hiện 5 năm (2020–2025).

Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (Ảnh minh họa).

Theo đó, diện tích chuyển đổi rừng trồng mô hình có cây xà cừ là 400,5 ha; được trồng vào các năm 1996-2004, tại các tiểu khu 16, 23, 24, 29, 30 và 31 thuộc phân khu phục hồi sinh thái.

Việc chuyển đổi dần từ mô hình cây xà cừ sang mô hình cây bản địa gỗ lớn trên cơ sở vận động các hộ dân tự nguyện thực hiện chuyển đổi, Nhà nước không cấp bù ngân sách. Trong đó, vận dụng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 21, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, thực hiện theo phương án 1 trên cơ sở cho hộ nhận khoán được hưởng toàn bộ sản phẩm phụ khi chặt bỏ rừng trồng (gỗ, củi cây xà cừ); các hộ nhận khoán có trách nhiệm tự đầu tư trồng lại rừng với mô hình có cây bản địa và thực hiện việc chia sẻ nguồn lợi thu được từ sản phẩm phụ rừng trồng chặt bỏ.

Kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 10,9 tỷ đồng (bình quân 27.280.000 đồng/ha). Nguồn kinh phí sử dụng từ việc bán sản phẩm phụ khi chặt bỏ rừng trồng. Hàng năm, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo Đề án được phê duyệt, kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành qua trình chuyển đổi trước năm 2025.

Áp dụng các biện pháp lâm sinh phù hợp, tiết kiệm, bảo đảm tỷ lệ sống, phát triển thành rừng, tránh trường hợp phải trồng dặm lại nhiều lần. Thực hiện ký quỹ, quản lý quỹ đúng quy định và bảo đảm chia sẻ nguồn lợi thu được từ cây xà cừ để trồng rừng đúng quy định; không để tình trạng khiếu nại, thưa kiện xảy ra.

Đơn vị tuyên truyền, vận động các hộ nhận khoán và nhân dân trên địa bàn hiểu rõ về chủ trương chuyển đổi mô hình rừng trồng, nhằm nâng cao chất lượng rừng trồng để người dân tích cực tham gia chuyển đổi thành công mô hình.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát theo đúng quy định.

Giang Hà