Phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn mới:

Chuyển sang chiến lược "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả"

 

Chuyển sang chiến lược "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả"
 

Bài Thanh Nam

Thiết kế: Ngọc Trâm