Chuyện về những bức ảnh Bác

Chuyện về những bức ảnh Bác
Chuyện về những bức ảnh Bác
Chuyện về những bức ảnh Bác
Chuyện về những bức ảnh Bác
Chuyện về những bức ảnh Bác
Chuyện về những bức ảnh Bác
Chuyện về những bức ảnh Bác
Chuyện về những bức ảnh Bác

Bài, ảnh: Vi Xuân

Thiết kế: Ngọc Trâm