Giai đoạn 2016-2020:

Công nghiệp tăng trưởng khá và đóng góp cao cho tăng trưởng kinh tế tỉnh  

Cập nhật ngày: 11/10/2020 - 20:50

BTNO - Một trong những thành tựu đáng chú ý của Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020 là tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,2%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,68 lần so với giai đoạn trước.

Bên trong một phân xưởng sản xuất ở Khu công nghiệp Phước Đông.

Chất lượng tăng trưởng được cải thiện; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.135 USD, cao gấp 1,51 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm 76,9% trong GRDP.

Công nghiệp tăng trưởng khá và đóng góp cao cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15,4%; công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến được hình thành. Công nghiệp điện năng phát triển mạnh, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về điện mặt trời.

Doanh nghiệp có bước phát triển; kinh tế hợp tác, hợp tác xã được quan tâm củng cố. Giai đoạn 2016 - 2020, doanh nghiệp thành lập mới tăng 1,5 lần so với giai đoạn 2010 - 2015.

 Cụ thể, trong giai đoạn này, trên địa bàn tỉnh có 2.800 doanh nghiệp đăng ký mới với số vốn điều lệ là 26.000 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp FDI là 120 doanh nghiệp với số vốn điều lệ khoảng 500 triệu USD.

Cơ cấu doanh nghiệp thành lập mới bao gồm: công nghiệp - xây dựng chiếm 34%, thương mại - dịch vụ chiếm 62% và nông - lâm - thuỷ sản chiếm 4%. Tổng số doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế khoảng 5.000 doanh nghiệp.

Một điểm nổi bật của tỉnh trong giai đoạn 2016 – 2020 là thu hút đầu tư tăng mạnh, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ thu hút đầu tư nước ngoài cao. Đầu tư trong và ngoài nước tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2010 - 2015.

 Đến năm 2020, toàn tỉnh có 552 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký 77.943,06 tỷ đồng và 350 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 7,77 tỷ USD.

Các dự án đầu tư trong và ngoài nước là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tăng trưởng cao trong thời gian qua.

An Khang


Liên kết hữu ích