Kinh tế   Kinh tế

Công ty Cổ phần TTC-BH: Bảo hiểm giá mua mía tại ruộng trong 3 vụ liên tiếp, từ vụ thu hoạch 2022-2023 đến vụ thu hoạch 2024- 2025

 

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hoà (TTC-BH) cho biết vừa triển khai chính sách đầu tư vụ trồng 2021-2022 (vụ thu hoạch 2022-2023).

Công ty Cổ phần TTC-BH: Bảo hiểm giá mua mía tại ruộng trong 3 vụ liên tiếp, từ vụ thu hoạch 2022-2023 đến vụ thu hoạch 2024- 2025
Công ty Cổ phần TTC-BH: Bảo hiểm giá mua mía tại ruộng trong 3 vụ liên tiếp, từ vụ thu hoạch 2022-2023 đến vụ thu hoạch 2024- 2025
 
Công ty Cổ phần TTC-BH: Bảo hiểm giá mua mía tại ruộng trong 3 vụ liên tiếp, từ vụ thu hoạch 2022-2023 đến vụ thu hoạch 2024- 2025
Bảo Tâm