Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh: Tổ chức hội nghị người lao động bất thường

Cập nhật ngày: 10/10/2015 - 06:00

Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh tiền thân là Công ty Mía đường Tây Ninh được UBND tỉnh thành lập năm 1980. Trải qua các giai đoạn phát triển cho đến nay, Công ty được đổi tên và chuyển đổi mô hình hoạt động theo sự phát triển của đất nước và tỉnh nhà.

Ông Trần Hải Sơn – Tổng Giám đốc Công ty TNHH  MTV Mía đường Tây Ninh trình bày dự thảo phương án cổ phần hóa công ty.

Tính đến nay, công ty có 9 đơn vị kinh tế thành viên và liên doanh liên kết có quy mô, hình thức tổ chức khác nhau, hoạt động trong các ngành chế biến mía đường, chế biến mì, cao su, sản xuất bao bì…

Giá trị thực tế của Công ty Mía đường tính đến ngày 31.12.2014 là 381.507.885.528 đồng; giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 294.040.759.971 đồng. Số lượng lao động của công ty đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 96 người.

Thay mặt lãnh đạo công ty, ông Trần Hải Sơn – Tổng giám đốc công ty Mía đường đã trình bày dự thảo phương án cổ phần hóa công ty Mía đường Tây Ninh.

Theo đó, với mục tiêu chuyển hình thức sở hữu 100% vốn nhà nước thành hình thức đa sở hữu, tạo sự thay đổi cơ bản về tổ chức quản lý điều hành, mở rộng cơ hội tiếp cận với thị trường vốn; đa dạng hóa các hình thức huy động vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh;

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, gắn vùng nguyên liệu với công nghiệp chế biến và thị trường; nâng cao năng suất chất lượng nông sản, tăng hiệu quả hoạt động của công ty…

Theo dự thảo phương án cổ phần hóa, dự kiến nhà nước không còn sở hữu phần vốn điều lệ tại công ty, thay vào đó, người lao động sẽ nắm giữ 1% và cổ đông bên ngoài nắm giữa 99% vốn điều lệ, trong đó nhà đầu tư chiến lược giữ 49,5% và bán đấu giá 49,5%.

Dự thảo cũng đưa ra phương án sắp xếp lại lao động. Theo đó, khi cổ phần hóa Công ty Mía đường sẽ giải quyết chế độ trợ cấp, phụ cấp cho 9 lao động dôi dư theo quy định hiện hành; chuyển 87 lao động còn lại sang làm việc tại công ty cổ phần sau khi cổ phần hóa…

Lãnh đạo công ty Mía đường đề nghị Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án cổ phần hóa, cơ cấu chào bán cổ phần cho cán bộ, công nhân viên và chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) như nội dung đề cập trong phương án để nhanh chóng hoàn tất quá trình cổ phần hóa, giúp công ty sớm ổn định mô hình tổ chức, phát triển kinh doanh.

Thiên Tâm