Cựu chiến binh người Chăm Abdol Roman

Cựu chiến binh người Chăm Abdol Roman
Cựu chiến binh người Chăm Abdol Roman
Cựu chiến binh người Chăm Abdol Roman
Cựu chiến binh người Chăm Abdol Roman
Cựu chiến binh người Chăm Abdol Roman
Cựu chiến binh người Chăm Abdol Roman
Cựu chiến binh người Chăm Abdol Roman

Bài, ảnh: Vi Xuân

Thiết kế: Ngọc Trâm